Statuten wijziging

Klik hier voor de Statuten wijziging

 HUISHOUDELIJK REGLEMENT

In aanvulling op de statuten van WBE  "Noorder-Koggenland e.o. vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 19 dec 2016 en 2e vergadering van 9 januari 2017

 

 

HET BESTUUR, TAKEN EN BEVOEGDHEDEN

 

 

ARTIKEL 1

 

lid 1.     Elk lid van het bestuur treedt uiterlijk drie (3) jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur vooraf op te maken rooster van aftreding. Het aftredende bestuurslid is tweemaal terstond herbenoembaar.

            In de voorjaarsvergadering 2017 wordt er door het bestuur een rooster bestuurswisseling /herbenoeming voorgesteld aan de ALV.

lid 2.     Bij het ontstaan van één of meer tussentijdse vacatures wordt daarin voorzien op de eerstvolgende ledenvergadering. Nieuwgekozen bestuursleden nemen op het rooster de plaats in van hun voorgangers en worden gekozen en benoemd in de algemene vergadering, welke zo mogelijk in de eerste zes maanden van het jaar wordt gehouden.

lid 3.     De secretaris vervult de functie van plaatsvervangend voorzitter.

 

 

DE VOORZITTER

 

ARTIKEL 2

lid 1.     De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur en de algemene vergadering, regelt de volgorde van behandeling der zaken ter vergadering af te doen en zorgt voor de handhaving van de statuten en van het huishoudelijk reglement. Hij verleent het woord en heeft het recht elke spreker tot orde te roepen of het woord te ontnemen.

lid 2.     De voorzitter heeft voorts onder meer tot taak:

a.            de behartiging van de belangen van - en de goede gang van zaken binnen -  de vereniging;

b.            het in overleg met de secretaris opstellen van de agenda’s en de convocaties voor bestuurs- en ledenvergaderingen;

c.            het handhaven van de orde in en het leiden van de bestuurs- en ledenvergaderingen;

d.            handhaven van de statuten en reglementen van de vereniging in de vergaderingen;

e.            het er op toezien dat de genomen beslissingen in bestuurs- respectievelijk ledenvergaderingen correct worden uitgevoerd;

f.             het verzorgen van de representatie van de vereniging;

g.            de ondertekening (samen met de secretaris) van de notulen van alle vergaderingen en de belangrijke uitgaande brieven.

 

 

DE SECRETARIS

 

ARTIKEL 3

lid 1.     De secretaris voert het secretariaat van de vereniging, waarbij hij zich kan laten bijstaan door één of meer (bestuur)sleden.

lid 2      De secretaris heeft voorts onder meer tot taak:

a.            het uitschrijven en notuleren van bestuurs- en ledenvergaderingen;

b.            de medeondertekening van de notulen van de bestuurs- en ledenvergaderingen;

c.            de administratieve behandeling van de convocaties en agenda’s voor de bestuurs- en ledenvergaderingen;

d.            het bijhouden van het register van leden, deelnemers en donateurs;

e.            het schriftelijk mededelen van het bestuursbesluit tot toelating aan betrokkene en in voorkomend geval toezenden van de statuten en het huishoudelijk reglement;

f.             het verzorgen van de inkomende en uitgaande correspondentie van de vereniging;

g.            voorleggen van belangrijke uitgaande brieven ter beoordeling en ondertekening aan de voorzitter;

h.            het opstellen van het jaarverslag;

i.              de archivering, met uitzondering van de tot de financiële administratie behorende bescheiden;

j.              het verzorgen van een juiste registratie van de bestuurssamenstelling bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken;

k.            het functioneren als eerste aanspreekpunt van de Wildbeheereenheid;

l.              het voorbereiden van de contracten met betrekking tot het door verhuren van jachtvelden van de gemeente, Staatsbosbeheer, e.a.

 

 

DE PENNINGMEESTER

 

ARTIKEL 4

lid 1.     De penningmeester is verantwoordelijk voor de onder zijn berusting zijnde geldmiddelen der vereniging en tekent de kwitanties. De invordering van de jaarlijkse bijdrage is aan hem opgedragen.

lid 2.     De penningmeester heeft voorts onder meer tot taak:

a.            het opstellen van het concept voor de jaarlijkse begroting;

b.            het opstellen van de jaarrekening;   verantwoording in de voorjaarsvergadering

c.            het voeren van de boekhouding;

d.            het tijdig innen van te vorderen bedragen;   1 dec  20.. t.b.v. komende jaar   i.v.m. de koppeling verplicht lidmaatschap jachthouders binnen het werkgebied van de WBE. Ten behoeve van 2017 wordt de contributie in Januari gevorderd.

e.            Jaarlijks wordt de contributie  in de voorjaarsvergadering vastgesteld.

f.             het tijdig doen van betalingen binnen de ramingen van de vastgestelde begroting (uitgaven buiten de begroting en boven geraamde begrotingsbedragen zijn in geen geval toegestaan zonder specifiek bestuursbesluit);

g.            het adviseren van het bestuur tot het doen van voorstellen aan de ledenvergadering tot begrotingswijzigingen, in de gevallen dat geen of te lage bedragen zijn begroot;

h.            het voeren van een goed geldelijk beheer;

i.              het adviseren aan het bestuur met betrekking tot het te voeren financieel beleid;

j.              het archiveren van alle stukken die tot de financiële administratie behoren.

 

 

FINANCIËN

 

ARTIKEL 5

lid 1      De jaarbijdragen worden door de ALV vastgesteld op voordracht van het bestuur.

lid 2      De ALV kan, op voorstel van het bestuur besluiten administratiekosten in rekening te brengen voor ondermeer jachthuurovereenkomsten en doorschrijven van toestemmingen en/of ontheffingen.

 

 

BESTUURSVERGADERINGEN EN BESLUITVORMING

 

ARTIKEL 6

lid 1.     Het bestuur vergadert  in ieder geval  voorafgaande aan  de jaarvergadering en voorts zo dikwijls als de voorzitter dit nodig acht of tenminste twee bestuursleden daarom verzoeken.

lid 2.     In het laatstbedoelde geval moet de bestuursvergadering binnen drie weken na ontvangst van het onder lid 1 bedoeld verzoek worden gehouden.

lid 3.     De oproeping voor de bestuursvergadering geschiedt schriftelijk  zeven dagen voorafgaande aan de vergadering en met vermelding van de agenda en eventuele stukken.

lid 4.     Van elke bestuursvergadering worden notulen gemaakt die in de volgende bestuursvergadering ter vaststelling worden voorgelegd.

 

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING (ALV)

 

ARTIKEL 7

lid 1.     De ALV kan geen besluiten nemen over een onderwerp, dat niet duidelijk in de agenda als te behandelen agendapunt is omschreven.

lid 2.     De ALV stelt bij aanvang de agenda van de betreffende vergadering vast.

lid 3.     In de ALV wordt melding gemaakt van " ingekomen stukken”.

lid 4.     Ieder lid kan ter vergadering een voorstel van orde doen. Een dergelijk voorstel betreft de wijze  van behandeling van de agenda of van een agendapunt.

lid 5.     De voorzitter is gerechtigd een lid, deelnemer en begunstiger wegens (herhaaldelijk) wangedrag tijdens de ALV het woord te ontnemen en/of  uit de  vergadering te laten verwijderen.

 

 

 

 

ARTIKEL 8

Elk lid heeft het recht, staande de vergadering, voorstellen of moties in te dienen. Voorstellen worden na toelichting van de voorsteller alleen dan op de agenda van de volgende vergadering geplaatst, indien de vergadering zich ervoor verklaart.

 

 

VERGOEDINGEN

 

ARTIKEL 9

lid 1.     Voor bestuurs- en ledenvergaderingen van de WBE worden geen presentie- en reiskosten vergoed.

lid 2.     Indien het reizen betreft, die in opdracht van het bestuur in het belang van de vereniging geschieden, kunnen vergoedingen voor reis- en verblijfkosten op een door het bestuur van te voren te bepalen basis worden overeengekomen. Deze vergoedingen zullen door de penningmeester worden voldaan.

lid 3.     De ALV kan besluiten een vergoeding toe te kennen voor het voeren van het secretariaat.

 

ARTIKEL 10

Leden, deelnemers of donateurs of zij die opgehouden lid, deelnemer of donateurs van de vereniging te zijn, kunnen nimmer enige aanspraak op haar bezittingen maken.

 

 

INTRODUCTIE

 

ARTIKEL 11

Ieder lid heeft het recht van introductie voor vergaderingen en bijeenkomsten na goedkeuring door de voorzitter. Evenwel mag niet meer dan één keer per jaar dezelfde persoon geïntroduceerd worden.

Hij die gebruik maakt van dit recht is verplicht met de introducé te tekenen in het introductieboek en neemt alle verplichtingen op zich van de introducé als gelden deze zijn eigen.

 

 

FAUNACOORDINATOR  ( is een bestuurslid )

 

ARTIKEL 12

lid 1.     De faunacoördinator ( bestuurslid) wordt op voordracht van het bestuur benoemd door de algemene vergadering. Het betreft een bindende voordracht, waaraan evenwel het bindend karakter kan worden ontnomen door een meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering, genomen in een vergadering waarin tenminste een meerderheid van de leden vertegenwoordigd is.

lid 2.     Indien geen voordracht door het bestuur is opgemaakt, of het bindend karakter aan de voordracht is ontnomen, is de algemene vergadering vrij in de keuze van de faunacoördinator.

lid 3.     Iedere drie jaar dient de faunacoördinator (her)benoemd te worden.

lid 4.     De faunacoördinator heeft tot taak er voor te zorgen dat het faunabeheer planmatig wordt uitgevoerd, al dan niet door het op te stellen van een lokaal (wild)beheerplan, het organiseren van inventarisaties ten behoeve van het in de Wet natuurbescherming voorziene Faunabeheerplan.

lid 5.     De Faunacoördinator heeft voorts onder meer tot taak:

a.            het namens het bestuur optreden als adviseur in alle zaken die wild- en/of faunaschade betreffen;

b.            de bemiddeling tussen de betrokken leden om hen vergunning te verlenen om wildschade te bestrijden; 

Opm.: Deze taak behoort toe aan de secretaris/in combinatie met de Fauna coördinator.

 

c.            het coördineren, opvragen, registreren en distribueren van de schademeldingen en afschotgegevens;

 

d.            het opstellen van afschotplannen (indien noodzakelijk) en uitreiken van machtigingen

             Opm.: Deze taak behoort toe aan de secretaris/in combinatie met de Fauna coördinator

 

e.            het opstellen van een jaarlijks verslag

 

ARTIKEL 13:

lid 1.     De faunacoördinator kan leden van de vereniging aanwijzen die hem bij de uitvoering bijstaan.

lid 2.     De faunacoördinator is gerechtigd om het jachttoezicht dat al dan niet onder verantwoordelijkheid van de vereniging in het gebied van de vereniging wordt uitgeoefend, de nodige aanwijzingen te geven.

lid 3.     De faunacoördinator doet in voorkomend geval voorstellen aan het bestuur over de juiste en evenredige verdeling van ontheffingen over de leden en deelnemers van de vereniging, zulks ter realisering van het Faunabeheerplan van de Faunabeheereenheid.

 

 

FAUNAINVENTARISATIES

 

ARTIKEL 14

lid 1.     De leden verstrekken jaarlijks tijdig de tel-, afschot- en inventarisatiegegevens aan de secretaris en/of aan de faunacoördinator. 

lid 2.     De leden verplichten zich tot het registreren van afschot en het uitvoeren van inventarisaties/tellingen in de onder hun beheer vallende jachtvelden dan wel het verlenen van medewerking aan commissies en/of werkgroepen die hiermee worden belast.

             Opm.; Bij in gebreken blijven bij tijdig melden, kan het bestuur besluiten om geen machtigingen te verstrekken.

lid 3.     Voor zover dit redelijkerwijs mogelijk is zal wettelijke verplichte registratie van afschot door of namens de jachthouder met een jachtakte geschieden.

 

lid 4.     Voor gebruik van deze gegevens, voor andere doeleinden dan ten behoeven van het opstellen van het provinciale Faunabeheerplan het rapporteren van de uitvoering daarvan of ter ondersteuning van lokale, provinciale of landelijke belangenbehartiging is toestemming van het bestuur van de WBE vereist.

 

 

STROPERIJ EN ONWEIDELIJK JAGEN

 

ARTIKEL 15

lid 1.     De leden en de deelnemers dienen zowel toezichthouders als de plaatselijke politie onmiddellijk op de hoogte te brengen, indien zij stropen of andere overtredingen van de Wet natuurbescherming waarnemen.

lid 2.     Het secretariaat dient (schriftelijk) op de hoogte te worden gebracht van bovengenoemde voorvallen.

lid 3.     Indien leden of deelnemers onweidelijk gedrag of andere handelingen in strijd met de belangen van de vereniging menen waar te nemen bij andere leden of deelnemers en zij deze zelf niet kunnen corrigeren, dienen zij het secretariaat hiervan op de hoogte te brengen.

lid 4.     De publicatie "Gedragsregels en weidelijkheidsnormen” van de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging worden als richtlijn gehanteerd.

lid 5.     Het bestuur kan verzoeken om een schriftelijke en ondertekende melding, alvorens de zaak in behandeling te nemen.

lid 6.     Deze meldingen zullen door het bestuur vertrouwelijk, zo nodig na hoor en wederhoor, worden behandeld.

 

 

Geschillen commissie

 

ARTIKEL 16

lid 1.     Op voordracht van het bestuur kan een geschillen commissie worden benoemd door de algemene vergadering. Het betreft een bindende voordracht, waaraan evenwel het bindend karakter kan worden ontnomen door een meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering, genomen in een vergadering waarin tenminste een meerderheid van de leden vertegenwoordigd is.

             Voorstel om een geschillen commissie samen te stellen uit een naburige WBE.

              Indien nodig de KJV raadplegen ( zie statuten art.20)

lid 2.     Indien geen voordracht door het bestuur is opgemaakt, of het bindend karakter aan de voordracht is ontnomen, is de Algemene Vergadering vrij in de keuze en samenstelling van de Commissie.

lid 3.     De Commissie bestaat uit ten minste drie leden en is verantwoording verschuldigd aan het bestuur. De voorzitter van de commissie wordt benoemd door het bestuur.

lid 4.     Iedere drie jaar treedt een commissielid af en is terstond herkiesbaar.

lid 6.     De Commissie is belast met de beoordeling van de aanvragen om toelating tot de vereniging van leden, deelnemers en donateurs.

lid 7.     De Commissie is verplicht een verzoek om te worden toegelaten als lid in te willigen indien de verzoeker jachthouder is van een zelfstandig bejaagbaar jachtveld in het werkgebied van de vereniging en in het bezit is van een geldige jachtakte, tenzij zwaarwegende en gemotiveerde argumenten een dergelijke inwilliging niet rechtvaardigen

lid 8.     Met uitzondering van de verzoeken die vallen onder lid 4 stelt de Commissie jaarlijks een voordracht op welke ter goedkeuring aan de algemene vergadering wordt voorgelegd.

lid 9.     De algemene vergadering beslist bij gewone meerderheid van stemmen.

lid 10.   Indien een aspirant-lid niet op de voordrachtlijst is vermeld heeft hij de mogelijkheid van beroep op de algemene vergadering op gelijke wijze als voorzien in artikel 8 van de statuten.

lid 11.   De Commissie is gehouden de niet voordracht tijdig ter kennis te brengen aan betrokkene(n) onder opgaaf van beroepsmogelijkheid.

 

 

CONCURRENTIEVERBOD

 

ARTIKEL 17

Het is de leden, deelnemers en donateurs verboden op enigerlei wijze te pogen, direct dan wel indirect, het jachtrecht en/of de toestemming om op die gronden te beheren en/of schade te bestrijden te verwerven op gronden waarop andere leden ditzelfde recht hebben verworven.

 

 Dit geldt zowel gedurende de duur van het lidmaatschap, als gedurende de periode van deelnemerschap of begunstiging, alsmede gedurende drie jaar, volgende op de eventuele beëindiging van het lidmaatschap, dan wel het deelnemerschap of begunstiging, één en ander op verbeurte van een door de WBE direct opeisbare en niet voor compensatie vatbare boete van  euro 1.000 (eenduizend) voor iedere overtreding of dag, dat een overtreding voortduurt. De bijdrage wordt gestort

In de kas van de vereniging.

 

Vorenstaand verbod is niet van kracht indien de leden, deelnemers of donateurs bedoeld recht verkrijgen door eigendomsverkrijging van de gronden waarop dit recht wordt uitgeoefend, danwel indien het initiatief tot verhuur respectievelijk tot toestemming voor beheer en schadebestrijding genomen wordt door de verhuurder.

 

opm.: Geschillen schriftelijk en met reden omkleed aan het bestuur voorleggen.

 

Toevoeging: Inbraak door niet leden: De WBE accepteert geen nieuwe leden welke binnen zijn werkgebied actief jacht en of schadebestrijding probeert te verwerven door het bieden van buitensporige hoge vergoedingen.

 

 

OPZEGGING VAN EN ONTZETTING UIT HET LIDMAATSCHAP

 

ARTIKEL 18

lid 1.     Alvorens het bestuur conform het bepaalde in de statuten besluit tot opzegging van het lidmaatschap, dan wel ontzetting uit het lidmaatschap, krijgt het betreffende lid, dan wel krijgen de betreffende leden, via de secretaris van de vereniging een schriftelijke kennisgeving bij aangetekend schrijven van het voornemen van het besluit.

lid 2.     In betreffend schrijven dient het lid te worden gewezen op de mogelijkheid, bij dit artikel verleend, om in een bijzondere bestuursvergadering te worden gehoord.

lid 3.     Het verzoek tot een bijzondere bestuursvergadering dient het lid binnen acht dagen na ontvangst van de kennisgeving van het bestuur bij aangetekend schrijven aan de secretaris van de vereniging kenbaar te maken.

lid 4.     Het bestuur zal zo spoedig mogelijk de bijzondere vergadering houden en het lid daarvan op de hoogte te stellen door mededeling van datum, tijd en plaats van de bijzondere vergadering.

lid 5.     Indien het bestuur ook na deze bijzondere vergadering blijft bij het besluit tot opzegging dan    wel ontzetting zal overigens worden gehandeld op de wijze als voorzien in de statuten.

 

 

SLOTBEPALING

 

ARTIKEL 19

Toevoeging:

Voor nieuwe/jonge jagers/schadebestrijder die wonen in het werkgebied van de WBE heeft de

 WBE de intentie, mits het lid zich voldoende voor de vereniging wil inzetten om, dit lid de mogelijkheid te bieden om met enige regelmaat met leden mee op jacht/schadebestrijding te mogen.

 

 

Artikel 20

Daar waar dit Huishoudelijk Reglement niet voorziet beslist het bestuur.De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.